جمعی از کنشگران مدنی با حضور در منزل آتنا دائمی، فعال حقوق بشر محبوس با خانواده او ملاقات کردند


جمعی از کنشگران مدنی با حضور در منزل آتنا دائمی، فعال حقوق بشر محبوس با خانواده او ملاقات کردند. زیر سخت ترین فشار ها این مادران وخانواده های انان یکدیگر را فراموش نمی کنند. اتنا ودیگر زنانیانسیاسی خیلی زودتر از انچه که همه ما فکر می کنیم ازاد خواهند شد. باد ها خبر از تغییر فصل می دهند.