کشور امارات متحده عربی با کشیدن خط لوله بین شرق وغرب کشورش تهدید بستن تنگه هرمز را از بین برد.

دیگر حکومت ضد مردمی ولایت فقیه نمی تواند با تهدید بستن تنگه هرمز فشاری بر کسی وارد کنند . کشور امارات متحده عربی بین دو بندر الفجیره وابوذبی را با خط لوله به هم متصل می کند وتمام نفت لازم به انتقال از خلیج فارس را با این خط لوله به شرق تنگه می رسانند. پس از بارگیری مجدد از الفجیره با نفتکش ها به سراسر جهان ارسال می شود. 
گزارشگران خبر گر