افشاگری، پیدا شدن گور دسته جمعی در تبریز


 ۲۰ آذر ۱۳۹۵ در حالی‌ که ماموران شهرداری در محله ۴۰ متری تبریز مشغول حفاری فاضلاب بودند، یک گور دسته جمعی نمایان شد، از آنجا که در دهه ۶۰ و سال ۶۷ این محله بیابان بوده است، احتمال این که این گوردسته جمعی محل دفن انقلابیون و مبارزان جانباخته دهه ۶۰ و کشتار ۶۷ باشد بسیار زیاد است، گر چه رژیم جنایتکار جمهوری جهل و جنایت با حیله و فریب و صحنه سازی اثر جنایت را پاک می‌کند، اما کشتار‌های دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ هر روز گریبان این جنایتکاران را می‌گیرید و زمان اجرای عدالت تسریع میشود.