افشاگری راه دیگری از اعتراضات است.

فیش های حقوقی و پاداش های شغلی وارزیابی افزایش حقوق پشتوانه  روزهای حکومتی است. اعتقادی باقی نمانده است. فقط بازوروترس وامید پول کارمندان را به جلوی دوربین ها می کشانند. 9 دی اقایان هم لو رفت. سند دیدنی وخواندنی ااست .