عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

افشاگری راه دیگری از اعتراضات است.

فیش های حقوقی و پاداش های شغلی وارزیابی افزایش حقوق پشتوانه  روزهای حکومتی است. اعتقادی باقی نمانده است. فقط بازوروترس وامید پول کارمندان را به جلوی دوربین ها می کشانند. 9 دی اقایان هم لو رفت. سند دیدنی وخواندنی ااست .