سندیکای کارگران شرکت واحد رهبری مبارزات کارگران ایران را به دست گرفته است.کارگران سندیکالیست و اگاه شرکت واحد واعضای تعاونی مسکن شرکت واحد ، برای احقاق حقوق قانونی خود واجرایی کردن قول وقرار های شهرداری به جلوی شهرداری رفتند. اما حکومت ترسو از صبح زود تمام مرکز شهر را بسته بود. نیروهای پلیس وامنیتی وضد بشری تمام خیابان های اطراف پارک شهر ، بهشت ، گلو بندک ، را بسته بودند.با چوب وچماق وباتوم چهارراه ها را محاصره کرده  بودند . انها می خواستند جلوی ورود کارگران به خیابان بهشت وجلوی شهرداری را بگیرند. اما سندیکالیستها در برابرآنها ایستاده بودند.وخواهان رفتن به شهرداری برای پیگیری حقوقشان بودند . سرکوبگران حمله را اغاز کردند وبی ابرویی حکومت را بیشتر اشکار کردند. اما کارگران فرار نکردند بلکه راه های دیگر را جستجو کردند وخودشان را به ترمینال فیاض بخش در ضلع شمالی پارک شهر رساندند. در تمام این مبارزه کارگران شعارهای خود را فریاد می زدند،

نیروی انتظامی خجالت، خجالت .
مدیر چپاول می کند شهردار حمایت می کند.
به گزارش عیاران معیشت 
از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
راننده ای  سرهنگ جعفری با باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه کمر و پا به شدت آسیب دیده است.
خبر نگار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد، حسن سعیدی، وحید فریدونی، علی رضا توسلی، امیر تاخیری ،محمد علی اصلانی،امیر عباس حسینی،ناصر محرم زاده،ایرج فدایی توسط نیروهای انتظامی دستگیر وبه مکان نا معلومی منتقل کردند
به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
شعارهایی که رانندگان سر دادند 
1-(کارگران درد دارند @مشکل مسکن دارند)
2-(میر بی کفایت  عامل بی مسکنی ست)
3-(تسهیلات مسکن  را   مدیر چپاول کرده  )
4-(شهردار بالا نشین@ معضل ما را ببین)
5-(شهردار نظاره می کنه @ مدیر چپاول می کنه)
6-(قالیباف قالیباف@ پول مسکنم کجاست)
7-(شهردار تسامح می کنه@ مدیران دزدی می کنند)
8-(کارگران دردمند@در تب و تاب مسکن)
9- (مسکن ما را ندید  این وضع ادامه داره)1-(کارگران بیدارند  از دزدی ها بیزارند)
2-(مدیر دربند نشین  استعف استعفا)
3-(قالیباف قالیباف@ پول مسکنم کجاست)
4-(مشکلات رفع نکنی@ اعتصاب هم تو راه)1-(شورای نظاره گر @عامل بی مسکی ست)
2- (شورای شهر عقیم@ عامل بی مسکنی ست)
3-(نماینده نجومی یه @ وعده هاش هم دروغیه)
4-(شورای شهر خنثی @نمی خوایم نمی خوایم)
5-(بی خانمانی آن ماست  @ ملک میلیاردی آن تو) 
6-(ملک نجومی تو@ ما را بی مسکن کرده)
7-(بی خانمانی سهم ماست@ملک نجومی آن تو)
8-(شورای شهر عقیم شده@ معضل ما وخیم شده)
9-(آباد نجومی برده @ حق ما ها را خورده )
10-(نماینده نجومی یه @ وعده هاش هم دروغیه)

1-(خصوصی سازی شده @ مرگ تدریجی ما)
2-(خصوصی سازی کردند @ حق ما ها را خوردند)
3-(خصوصی کردن ها را @ نمی خوایم نمی خوایم)

به گزارش عیاران معیشت کارگران در انتها با این شعارها ادامه مبارزه را تا کید کردند :
1-(شهردار باید بدونه@ کارگر بی مسکن به زودی بر می گرده)
2-(شورای شهر بدونه@ کارگر بی مسکن دوباره بر می گرده)
3-(شهردار اینو بدونه@ کارگر بی مسکن دوباره بر می گرده)

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
تجمع به صورت پراکنده همچنان در خیابان های منتهی به خیابان بهشت ادامه دارد و تعداد زیادی از رانندگان را دستگیر کردند. نیروهای انتظامی نیروهای خودشان را چند برابر کردند و به شدت رانندگان را ضرب و شتم می کنند.در حال حاضر 30نفر از رانندگان شرکت واحد که همگی عضو سندیکای شرکت واحد هستند دستگیرشدند خبرهای تکمیلی متعا قبا منتشر خواهد شد .