اعتراضات اتحادیه ملی کارگران افغانستان

رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان طی مصاحبه ای در کابل اعلام کرد:
جان کارگران ساختمانی افغانستان برای دولت اهمیتی ندارد.
رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان می‌گوید جان کارگران ساختمانی این کشور برای دولت اهمیتی ندارد چرا که دولت با شرکت ها و افرادی که حقوق کارگران را نقض می کنند، برخوردی نمی کند. وی همچنین تاکید دارد که برای محاکمه خاطیان باید دادگاه ای ویژه کار تشکیل شود.
سال 2016 میلادی تعداد زیای از کارگران افغان در پروژه های ساختمانی جان خود را از دست داده اند. دولت افغانستان در این خصوص آماری اعلام نکرده است اما اتحادیه های کارگری افغانستان از مرگ بیش از 100 کارگر در سال 2016 میلادی خبر می دهند.
درباره امکا
اتحادیه ملی کارگران (کارکنان) افغانستان یک نهاد اجتماعی مستقل بوده برمبنای عضویت داوطلبانه و حمایت مالی اعضا (حق العضویت ها ) ایجاد گردیده است .