مبارزات سندیکای کارگان شرکت واحد دوباره از اصلی ترین اخبار کارگران جهان شد.