اعتراضات به سرکوب گورزندگی کن ها در مقایسه با قبر فقیرانه خمینی