سندیکالیستها میگویند. حق طلبی ما ادامه دارد.


امروز ۱۴آذرحضور چشمگیر رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران و وحومه بابت عدم پرداخت تسهیلاتبراساس مصوبه شورای مسکن وشهرداری اعم از مسکن نگرفته ها، و پروژهای نیمه کاره تعاونی مسکن در ساعت ۱۰برای پیگیری مقابل شهرداری تهران راشاهد بودیم ولی ظاهرن شهردار تهران از قبل استراتژی گازانبری معروف خودرا به واسطه دست نشانده های نیروی انتظامی در سرتاسر خیابان بهشت و پارک شهر پیاده کرده بود شهرداری که متهم اصلی املاک نجومی ایست، بقدری از حرکت رانندگان وحشت کرده بود که از ساعاتها قبل با ارتباط خاص با نیروی انتظامی مقابل شهرداری خیابان بهشت و پارک شهر را به پادگان نیروی انتظامی تبدیل کرده بود. وهنگامی که رانندگان قصد خارج شدن از درب جنوبی پارکشهر راداشتند پلیس به سمت کارگران و رانندگان حمله کرده ،وبا باتوم و مشت و لگد اقدام به پراکنده کردن کارگران شرکت واحد را داشتند و ایشان را تا درب شمالی پارکشهر عقب راندند. که در این هنگام با اقدام هوشمندانه ،رانندگان در خیابان فیاض بخش ضلع شمالی پارکشهر به راهپیمایی به سمت شرق تقاطع خیابان خیام .فیاض بخش پرداختند.سپس از خیابان خیام به سمت خیابان بهشت در حال حرکت بودند ،که پلیس با دستور سرهنگ دوم عبدالرضا جعفری حمله وحشیانه ای دیگر به کارگران راتدارک دید.  براثر هجوم ناجوانمردانه امنیتی ها  سه تن از رانندگان به نام های ناصرمحرمزاده.حسن سعیدی و ایرج فدایی توسط سرهنگ جعفری با باتوم از ناحیه سروگردن مصدوم شدند . همچنین بینی دوتن از ایشان آسیب جدی دید. لذاباهوشیاری رانندگان با تغییرمسیرراه راهپیمایی خود به سمت خیابان سپه واز آنجا به پارک سوارفیاض بخش عزیمت نمودند . برای بار سوم پلیس حمله ای دیگررا تدارک دید و با جمع آوری بنر سندیکا با متن خواسته مسکن و دستگیری ۱۶تن از اعضاا این قدام جدید را عملی کردند که ،دستگیرشدگان را به پلیس امنیت ارگ انتقال داده ،ولی درآنجا از پذیرش مصدومین خوداری کردند .در نتیجه  مصدومین با اورژانس به بیمارستان سینا منتقل شدندکه پس از مداوا آزادشدند. الباقی دستگیرشدگان نیز پس از چندساعت در مقر پایگاه هفتم پلیس امنیت در ارگ آزاد گردیدند.  لازم به ذکر است که دیگررانندگان محل را ترک نکرده وبا فشار به پلیس خواستار آزادی دوستان خود بودند که پلیس مجبور به تسلیم در مقابل  خواسته ایشان گردید. سندیکای اتوبوسرانی به سرهنگ گازانبری جعفری  هشدار میدهد تمام مسولیت وعواقب ناشی ازنپرداختن عدم تسهیلات مسکن با شهرداری ، مدیریت شرکت واحد و شخص او میباشد. سندیکای رانندگان وکارگران شرکت همه حقوق اعتراضی وقانونی را برای خودمحفوظ میداند که در وقت مقتضی اقدام خواهد کرد.

🔴 در اعتراض به برخورد خشن پلیس با رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که برای احقاق حقوق حقه مسکن قصد برپایی تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری را داشتند؛ رانندگان حاضر تجمع اعتراضی روز یکشنبه چهاردهم آذر تصمیم گرفتند که روز دوشنبه پانزدهم آذر در اقدامی اعتراض با سرعت مطمینه حداکثر 30 کیلو متر حرکت کنند. همچنین چراغ های اتوبوس را در همین روز روشن نمایند.
🔴 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از همه رانندگان درخواست دارد برای تحقق خواست حقه عمومی مسکن همچنین اعتراض به برخورد خشن پلیس با همکاران در تجمع اعتراضی مسکن، روز دوشنبه پانزدهم آذر با سرعت مطمینه حداکثر 30 کیلومتر حرکت و چراغ های اتوبوس را نیز یک روز کامل روشن نمایند.