کوچ چهارم ، یاران طاهری همراه با جنبش همبستگی به جلوی زندان اوین رفتند