فریادی از تهران ، خاک ایران را هم این غارتگران می فروشند