گیتی فاضل وکیل زنان وحقوق بشر در ایران هنوز در میدان زندگی ایستاده است.

به بهانه رونمائی آخرین کتاب خانم گیتی پور فاضل “دو کهربای غارتگر” در پاریس، هامبورگ و آمستردام
بیوگرافی نویسنده و مقاله ای از ایشان درباره کتابشان
بانوگیتی پور فاضل ......رونمایی کتاب ارزشمند و ستایش انگیزتان رابشما و هم میهنانی که آنرا خواهند خواند شادباش میگویم. من که افتخار مرورانرا بیش ازاینکه برای همگان رونمایی شود داشتم کتابی چنین پخته و هوشمندانه در باره جامعه ایران ندیدم . امیدوارم که هم میهنان گرامی ازاین کتاب بسیار خواندنی استقبال شایسته کنند و قدر وقلم توانای شما راکه یکی از مبارزترین ونخبه ترین وکیلان مدافع متهمان وجدان وعقیده در ایران هستید بدانند...با گرامی داشت و آرزوی پیروز مندی.........کورش زعیم زندان اوین 24 اذر
زندگی نامه گیتی پورفاضل

درتهرانی که آن زمان کلان شهرنبوددرخانواده ای که به ادبیات وفرهنگ ایران مهرمی ورزیدچشم به 

جهان می گشاید وازخردسالی پدراورابابزرگان ادب ایران آشنا میسازداوباشیرین زبانی کودکانه نخستین 

غزل حافظ راکه ازپدرآموخته برای آشنایان می خوانده است .

در سالی که دیپلمش راازدبیرستان رضاشاه کبیرمیگیردباگذرانیدن کنکوردانشگاه تهران دردانشکده حقوق 

رشته قضایی پذیرفته میشودوبا پایان گرفتن دوره چهارساله لیسانس درخواست پروانه وکالت می کندازآن 

جاکه دارای 25سال سن نبوده درخواستش ردمی شودناگزیردرآزمون وزارت کشورشرکت جسته وباپست 

بخشداری حومه تبریزومعاونت فرمانداری به کاردولتی می پردازدوهمزمان نیزپژوهشی درحماسه ملی

ایران وبرخی کشورهای اروپایی راباهمکاری شادروان یونسی که فَرنشین دِژنپشت تبریزبوده است آغاز 

می کندکه دست آوردش درسال 1346به چاپ می رسد.

درسال 1353 کاردولتی را رها وبا گذرانیدن دوره کارآموزی نزد وکیل سرپرستش شادروان عبدالحمید 

اردلان درآزمون وکالت سال 1355شرکت ودرفروردین سال 1356پروانه وکالتش رامی گیردوباداشتن 

دوفرزندخردسال برای دنبال کردن رشته حقوق رهسپارفرانسه میگرددکه شوربختانه بابالاگرفتن شورش 

وبی تابیهای ایرانیان برای دگرگونی پادشاهی به جمهوری که با دین دنیایی آمیخت وهمه رشته ها درهم 

پیچیدناگزیربابالارفتن ارزش فرانک وارزهای خارجی وپایین آمدن ارزش پول ایران درآمدخانواده نیز 

برای ماندن بسنده نبوده ناگزیربه تهران بازمی گرددوبه وکالت می پردازدورشته حقوق را دنبال میکند .

ازآنجاکه شیوه مردان مسندنشین تازه رادربرخوردبا«اعلامیه جهانی حقوق بشر» وبه ویژه حقوق زنان 

ناسازمی بیند خرده گیریهایی گاه نیزپرخاشگرانه رادرگفتار ونوشته هایش آغازودستورهای دینی راکه 

به هزارسال وچهارسدواندی پیش بازمی گرددبرای جامعه کاربردی نمی بیند .

وی بایورش اندیشه تندروهای دینی روبروودرسال 1362با سامان گرفتن کانونهای اسلامی درهمه ی 

ارگانها وسازمانها پروانه وکالتش با 56 وکیل دیگردریادداشتی ازسوی آیت الله محمدی گیلانی لغومی 

گرددولی باهمه بدآهنگیهای تندروانی که برجای دولتمردان پیشین تکیه زده بودندبیکارنمی نشیندودر 

سخنرانیها ونیزنوشته هاییش به حقوق پایمال شده زنان می پردازدتا آن که درسال 1376 باازسرگیری

انتخابات کانون وکلای دادگستری هیات مدیره کانون ازقوه قضاییه درخواست رسیدگی به پرونده های 

وکلایی که پروانه هایشان غیرقانونی لغوشده می کند که هوده اش بازگردانیدن پروانه های وکالت شماری 

ازدادگویان دادگستری میشود که درمیانشان وی نیزبوده است .

نوشته های گیتی پورفاضل :

حماسه های ملی درسال 1346

چاپ دفترسروده ها بنام پژواک اشنا درسال 1378

دفترسروده های دیگرش بنام پرندگان زندانی دردست چاپ می باشد

داستان دو کهربای غارتگردردرفروردین سال 1395

سخنرانی دردانشگاه برکلی آمریکا درسال (2006میلادی)خورشیدی1384درمورد حقوق زنان ایران پیش و پس ازاسلام 

سخنرانی درهمایش خشونت علیه زنان سال 1385درشهرباکوبا دیدارازآتشکده کهن آنجاویادآوری اینکه 

مردم آنجا دارای تبارایرانی هستند اگرچه به زبان آذری سخن می گویند 

سخنرانی درشهراودین ایتالیا درسال 1387خورشیدی و(2008 میلادی) درسمینار زنان ایتالیا به مناسبت روزجهانی زن 

سخنرانی در دانشکده علوم سیاسی و کانون وکلای پاریس سال 1390درمورد حقوق زنان ایران 

جُستارهای هفتگی درمجله امید ایران درموردحقوق زنان وتنگناهای پدیدآمده ازسوی تندروها درنخستین سالهای انقلاب 

جُستارهایی برای روزنامه ها ومجله های کشورکه درزمانهای گوناگون نوشته ودرسمینارها وهمایشهای

برپاشده درایران ونیزدیگرکشورهای جهان شرکت جسته وهمواره به حقوق زنان وکودکان پرداخته است 

وی دردرازای ده سال که نایب رئیس کمیسیون حقوق بشروسرپرست کمیته پشتیبان حقوق زنان وکودکان 

کانون وکلاءدادگستری مرکزبوده گامهای بلندی دراین راستا برداشته است 

پرونده های بیشماری دردفاع ازحقوق متهمان سیاسی ونیزبهاییان داشته است وبدرفتاریهای برخی از 

دادرسان را دربرخوردبامتهمان ونیزخودش دیده است .

ازاسفندسال 1392که خودراازکاروکالت بازنشسته کرده است دوباره کارپژوهش درتاریخ وفرهنگ 

ایران را آغازودفترهایی را درحال نگارش دردست دارد .