بازهم حادثه ای دیگر در قطار تهران مشهد

⚫️شب گذشته درقطارمشهد تهران براثر حادثه بریدگی زنجیر قطار بین سالن ۱ و۲   در کیلومتر ۶۵۸  سالنها از هم جداشده وموجب ترس وحشت مسافران شد که بعداز۲۰دقیقه توقف مشکل برطرف و قطار حرکت نمود

⚫️حادثه مورخه ۹۵/۹/۱۲ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد قطار ف۲مشهد به تهران  قطار طوس مشهد شرکت حمل و نقل ریلی رجا