افشای دروغ های وزیران ومدیران بخش حمل ونقل پیرامون کارآمدی سیستم های جدید توسط کارگران راه اهن

video