افشای دروغ های وزیران ومدیران بخش حمل ونقل پیرامون کارآمدی سیستم های جدید توسط کارگران راه اهن

video

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...