سندیکای فیلم سازان هلند خواهان آزادی صبری حسن پور شدند.

صبری حسن پور فیلم ساز وبرنامه ساز تلویزیونی ومسوول بخش تلویزیونی سیمای رهایی وهمکار سایت خبر گر و عضو صندوق رای ازاد از سوی سندیکای فبیلم سازان هلند مورد پشتبانی واقع شد. حکومت ولایت فقیه سعی بسیار کرد تا این زندانی سیاسی را بی سرو صدا در زندانهای 66 سپاه بکشد، اما افشاگری ا وپیگیری های خبرنگاران وازادی خواهان این توطئه را نقش بر آب کرد، تا حکومت مجبور به اعتراف به دستگیری وزندانی بودن او در زندانهای حکومتی بشود. بسیار سعی شد که خبر صبری حسن پور نادیده گرفته شود. تهمت های بسیاری به او زدند. به جای انکه از حق ازادی او دفاع کنند.  خبر پر اهمیت حمایت  سندیکای فیلم سازان هلند از صبری حسن پور گام مهمی برای ازادی اوست. امیدواریم که از این به بعد برای ازادی این خبر نگار وبرنامه ساز تلویزیونی همکاری های بیشتری صورت پذیرد. او 27 سال است که شهروند هلند و یک تبعیدی سیاسی است.