زندانی سیاسی کوروش زعیم را فراموش نکنیم.

کورش زعیم از معدود مبارزان سیاسی و مدنی است ، که علاوه بر گفتگو اقدامات عملی هم چاشنی کارش بوده است. از جمله این شجاعت را داشته است که در خانه اش جلسات گفتگو داشته باشد واز همگان پذیرایی کند و پاسخ پرسش های جوانان را بدهد. به همین دلیل گروهی از جوانان انسان گرا ومیهن دوست عمیقا ایشان را دوست دارند وبه منزل ایشان می رفتند ومیامدند ومی اموختند. حکومت به صرف اینکه ایشان این باور وتوان را داشت که از تهدیدات نهراسد و کار خودش را بکند ، به ایشان کینه بست. حضور کورش زعیم در صنوق رای ازاد وحضور او ویاران دیگر در انتخابات ازاد ودموکراتیک به جای انتصخابات حکومتی، وهمچنین تلاش های او ودیگر دموکراسی خواهان در همبستگی برای حقوق بشر ودموکراسی در ایران ، از نظر حکومت جرم است. او را با اتهامات واهی به زندان انداخته اند وجالب انکه از طریق عوامل نفوذی اشان سعی می کنند که حتا نام ایشان در محافل سیاسی ومدنی برده نشود. به هر حال دوستان جوانی که از ایشان بسیار اموخته اند از سایت خبر گر خواستند تا یادی از ایشان وتلاش های با ارزش او بکنیم. به امید آزادی کورش زعیم وهمه زندانیان سیاسی وبی گناه - خبرگر