موج جمعیت تبریز در مراسم جان با خته گان حادثه قطار ها

گرد هم امدن ستم دیده گان ودرد مشترک ، داغی که از بی مسوولیتی های حکومتگران بر دل مردم ایران نهاده شد. در این راه گویا دوباره اذربایجان به جلو رانده می شود.