الهه یاسی در زندان قرچک ورامین ، با اعتصاب غذای خشک بی عدالتی حکومت ولایت فقیه را بیش از پیش به رسوایی کشانده است.

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...