الهه یاسی در زندان قرچک ورامین ، با اعتصاب غذای خشک بی عدالتی حکومت ولایت فقیه را بیش از پیش به رسوایی کشانده است.