عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

الهه یاسی در زندان قرچک ورامین ، با اعتصاب غذای خشک بی عدالتی حکومت ولایت فقیه را بیش از پیش به رسوایی کشانده است.