جلوی سازمان ملل چهارشنبه ساعت ده صبح ، زندانی سیاسی ازاد باید گردد.