بی بی سی هم مجبور شد از ستم دیده گان ایران خبر بگذارد. سندیکا در بی بی سی