اعتراض به سیاستهای ضد ملی وضد انسانی و غارتگرانه حکومت ولایت فقیه