رادیو فرهنگ ، اخبار وتحلیل های هفتگی مزد بگیران با منصور اسانلو

از رادیو فرهنگ اخبار جنبش کارگری وهمه مزد بگیران وخیزش های مردمی هر هفته همراه با منصوراسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی کشور ، وفعال حقوق بشری وکارگری پی خواهیم گرفت ، امروز ٢١ آذر ماه ١٣٩٥ در باره ادامه مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد، در دفاع از حقوق تعاونی مسکن کارگران شرکت واحد وسپس در باره حرکت اعتراضی فرهنگیان
بشنويد http://goo.gl/Ud2cxV
تلگرام راديو فرهنگ
https://telegram.me/raadiofarhang

صفحه فیسبوک رادیو فرهنگ با ٣٠هزار عضو
https://m.facebook.com/Radio-Farhang-774785762611953/?ref=bookmarks
سايت راديو
http://radiofarhang.nu
اينستاگرام https://www.instagram.com/radiofarhang.nu/
رادیو فرهنگ گوتنبرگ, [11.12.16 15:03]
از رادیو فرهنگ اخبار جنبش کارگری وهمه مزد بگیران وخیزش های مردمی هر هفته همراه با منصوراسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی کشور ، وفعال حقوق بشری وکارگری پی خواهیم گرفت ، امروز ٢١ آذر ماه ١٣٩٥ در باره ادامه مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد، در دفاع از حقوق تعاونی مسکن کارگران شرکت واحد وسپس در باره حرکت اعتراضی فرهنگیان 
بشنويد http://goo.gl/Ud2cxV
تلگرام راديو فرهنگ
https://telegram.me/raadiofarhang
صفحه فیسبوک رادیو فرهنگ با ٣٠هزار عضو
https://m.facebook.com/Radio-Farhang-774785762611953/?ref=bookmarks
سايت راديو
http://radiofarhang.nu
اينستاگرام https://www.instagram.com/radiofarhang.nu/