عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

افشاگری ،فیش در مقابل فیش،اعتراضات تصویری هم به اعتراضات میدانی اضافه شد.

فیش کارگر متخصص راه اهن در مقابل فیش حقوقی مدیران غارتگر حکومت اسلامی . روش جدیدی از مبارزه افشاگرایانه . همه به سوی پرسش مهم چه باید کرد کشیده می شوند.