قطعه ای که با ان می شود بمب اتمی ساخت سرقت شده است.


آژانس ايران خبر :95/9/7
یک دستگاه مولد رادیو اکتیو نیروگاه بوشهر دزدیده شد
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورهای خلیج‌فارس در مورد به سرقت رفتن یک «دستگاه مولد رادیو اکتیو از نیروگاه بوشهر» هشدار داد.
در این هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 10روز پیش به کشورهای حوزه خلیج‌فارس اطلاع داد یک خودروی وابسته به نیروگاه اتمی بوشهر که حاوی دستگاه مولد تشعشعات رادیو اکتیو بوده، به سرقت رفته است.
این خودرو 2روز بعد پیدا شده اما دستگاه مولد رادیو اکتیو در خودرو نبوده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این هشدار اضافه کرده است با مواد به سرقت رفته می‌شود یک بمب اتمی «خطرناک» تولید رد.
ایران پس از 10روز از هشدار آژانس این خبر را تکذیب نکرده است.