امید علی شناس مدافع حقوق کودکان، کارگران وزندانیان دوباره دستگیر شد.