اعتراضات کارگران پلی اکریل به خیابان ها کشیده شده است.