بیشتر پزشکان جراح ایرانی زیر تیغ جراحی از مردم پول می خواهند.