عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

حرکت قطاری وسرعت مطمعنه با چراغ روشن به درخواست سندیکا آغاز شد. امروز

سندیکای کارگران شرکت واحد در اعتراض به خشونت وضرب وشتم کارگران شرکت واحد توسط حکومت حرکت اعتراضی با چراغ روشن وسرعت کم وحرکت قطاری را اغاز کرد. این تازه اول راه است. حکومت دیگر می داند که ضرب وشتم هایش بی پاسخ نخواهد ماند.