حرکت قطاری وسرعت مطمعنه با چراغ روشن به درخواست سندیکا آغاز شد. امروز

سندیکای کارگران شرکت واحد در اعتراض به خشونت وضرب وشتم کارگران شرکت واحد توسط حکومت حرکت اعتراضی با چراغ روشن وسرعت کم وحرکت قطاری را اغاز کرد. این تازه اول راه است. حکومت دیگر می داند که ضرب وشتم هایش بی پاسخ نخواهد ماند.