عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

رادیو جوانان امروز مصاحبه با منصور اسانلو پیرامون مسایل نوین جنبش کارگری

رادیو جوانان امروز یکی از رادیو های هم سو با جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه است . امروز منصور اسانلو مصاحبه ای با این رادیو خواهد داشت . می توانید در این آدرس به طور زنده در این آدرس به این مصاحبه گوش کنید .ساعت نه .سی دقیقه با مداد به وقت شرق امریکا http://www.jeeradio.com/