رادیو جوانان امروز مصاحبه با منصور اسانلو پیرامون مسایل نوین جنبش کارگری

رادیو جوانان امروز یکی از رادیو های هم سو با جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه است . امروز منصور اسانلو مصاحبه ای با این رادیو خواهد داشت . می توانید در این آدرس به طور زنده در این آدرس به این مصاحبه گوش کنید .ساعت نه .سی دقیقه با مداد به وقت شرق امریکا http://www.jeeradio.com/

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...