مردم اگاه افغانستان فیش های آب وبرق را در اعتراض سوزاندند.

video