عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

پنجشنبه 18 اذر ساعت ده صبح کردستان شهر مریوان مقابل ساختمان فرمانداری ، از کارگران کولبر حمایت کنیم.

از تجمع اعتراضی کارگران کولبر در مریوان حمایت کنید!
پنچشنبه ١٨ آذر ١٣٩٥ ساعت ده صبح شهر مریوان مقابل ساختمان فرمانداری
 کارگران مرزی ( کولبر ) : نان گرانتر از جان