پنجشنبه 18 اذر ساعت ده صبح کردستان شهر مریوان مقابل ساختمان فرمانداری ، از کارگران کولبر حمایت کنیم.

از تجمع اعتراضی کارگران کولبر در مریوان حمایت کنید!
پنچشنبه ١٨ آذر ١٣٩٥ ساعت ده صبح شهر مریوان مقابل ساختمان فرمانداری
 کارگران مرزی ( کولبر ) : نان گرانتر از جان