منصور اسانلو،سندیکالیست ها کوتاه نمی آیند. وعده ما فردا همراه کارگران

با وجود  سرکوب گسترده و سازمان یافته اعضای سندیکا وکارگران شرکت واحد توسط حکومتی ها ، سندیکالیستها ایستادند تا یاران دستگیر شده ازاد شدند. انها فریاد زدند که مطالبات واعتراضات ادامه خواهد داشت. توهین وضرب وشتم حکومت را فراموش نمی کنند . به کرامت انها توهین شده است. انها به جز حق وحقوق قانونی خود چیزی نمی خواهند ،اماحکومتی ها انها را با این خشونت  وادار به مقاومت بیشتر کردند. حالا رانندگان وکارگران شرکت واحد تصمیم گرفته اند تا از فردا به این نقض اشکار حقوق انسانی اشان با  اعتراضات ادامه دارپاسخ دهند. آنها می خواهند از فردا با چراغ های روشن به نشانه اعتراض حرکت کنند. انها با سرعت پایین در خطوط حرکت خواهند کرد. تا مردم شهر ببینند که انها از درخواست حقوقشان کوتاه نخواهند امد. از مردم ایران، به خصوص مردم تهران می خواهم که از این انسان های با  شرف را حمایت کنند. اعتراضات کارگری راه را برای اعتراض دیگر مزد بگیران وبخش های تحت ستم وحق طلبان می گشاید. 
منصور اسانلو
15 آذر 1395