عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

به درخواست سندیکای کارگران شرکت واحد،اعتراض چراغ روشنی وسرعت مطمعنه وحرکت قطاری اتوبوس ها از ساعتی پیش در تهران آغاز شد.