به درخواست سندیکای کارگران شرکت واحد،اعتراض چراغ روشنی وسرعت مطمعنه وحرکت قطاری اتوبوس ها از ساعتی پیش در تهران آغاز شد.