مجمع لکوموتیو رانان : کارگران مولد بخار هم در راه اهن رنج می برند.

💢شروع هوای سرد، و گرم کردن مسافران توسط مامورین دلسرد استیم💢
⭕️بله وضع بد و نابسمان ریلی کشور ادامه دارد و حال و روز پرسنل استیم(مولد بخار) اصلا خوب نیست
⭕️مامورین و پرسنل این واحد مهم در این روزهای سرد شاهد بی‌مهری بد از سوی مدیران هستند
⭕️یکی از مامورین استیم از حال ناخوش کودک خود سخن میگوید که به علت نداشتن بیمه و عقب افتادگی حقوق سه ماه توان مداوا کردنش را ندارد.
دیگر مامور استیم از احوال بد شرکتی سخن میگوید که ققط به اسم برنده مناقصه میباشد چرا که نه حقوق پرداخت میکند نه بدرد پرسنل میرسد.
⭕️مامور دیگری از اقساط عقب افتاده بانکی و رفتن آبرو پیش ضامن و عقب افتادن کرایه منزل و عدم توان در خرید خورد و خوراک.

⭕️حال در این هوای سرد که پرسنل استیم مامور گرم کردن مسافر هستند، چه کسی مسئول گرم کردن دل و کانون خانواده این عزیزان است
⭕️مسئولین محترم فکری به حال این مامورینی کنید که در سرمای استخوان شکن مامور رسیدگی به امور گرمایشی مسافران هستند
⭕️مامورینی که دستان پینه بسته‌شان نشان از بستن لوله‌های سرد انتقال بخار در زیر واگنها و صدای گرفته و سرفه‌های مکررشان نشان از استنشاق دود حاصل از گازوئیل و روغن میباشد
⭕️مامورینی که در این روزها کانون خانوادهایشان سرد تر از همیشه میباشد
🔴مشکلات زیاد است و گوش شنوا کم پس فکری به حال خراب واحد استیم کنید🔴
‌🚄iranian railway family.I.R.F

@irrailway لینک کانال 

@irrail0way ارتباط با ادمین