همبستگی جهانی آرش صادقی را ازاد می کند.

آرش صادقی به سمبل آزادی زندانیان سیاسی و بیگناه ایران تبدیل شد. او با از جان گذ شتگی اش همه آزادیخواهان  ایرانی را در سراسر جهان وادار به تلاش کرد. در توئیتر به ترند اول جهانی تبدیل شد. حتا بی بی سی مجبور شد خبر درخواست آزادی او را منتشر کند. اگر به این همبستگی جهانی ادامه دهیم ، حکومت مجبور به ازادی اوو گلرخ  می شود. این روش شبکه ای جهانی که همه افراد وگروه ها با افکار مختلف ، وامکانات مختلف و با روش های مختلف ، در داخل وخارج ، وقتی از یک خواسته مشخص حمایت کنند ، به نتیجه خواهند رسید ، نتیجه بخش بودن این روش ، تجربه ای می شود که همه ازادی خواهان برای ازادی همه زندانیان سیاسی می توانند ادامه دهند. نتیجه بخش بودن این روش در استمرار آرش در ایستادگی بر تصمیمش و جلب نظر همه آزادی خواهان و اقدام جمعی پدید امده است. امید که بعد از ازادی ارش وگلرخ از این شبکه گسترده واثر بخش ، که با احساس مسئوولیت فردی تک تک کنشگران پدید امده است ، برای ازادی همه زندانیان سیاسی وبیگناه استفاده کنیم. زندانیان سیاسی ومدنی وبیگناه ما در برابر غارتگری وبی قانونی های حاکمان ایستادگی می کنند، شعار زندانی سیاسی ازاد باید گردد، می تواند همان حلقه مشترک همکاری همه آزادی خواهان باشد.