ادامه کند روی وسرعت مطمعنه ودولایه کردنه خطوط برای جلوگیری کردن از حرکت اعتراض شکن و وریالی ها توسط سندیکالیست ها

تا شب مبارزه ادامه دارد.به ابتکار رانندگان آگاه وسندیکالیست ، با دولاینه کردن بر خی از خطوط کارگران توانستند جلوی حرکت اعتراض شکن ها واتوبوس های ریالی را بگیرند. 
این حرکت روحیه مبارزان را خیلی بالا بردوتوجه ملیونها تهرانی به این اعتراض دلاورانه وسازمان یافته جلب شد. بسیاری از شهروندان عادی برای خبر گر گزارش های خود را از این اعتراض دقیق وسازمان یافته ارسال می نمایند.
خبر نگار خبر گر یکی از عیاران معیشت در تهران