هفته ای پر از خبر با رادیو فرهنگ و کمک به رادیو فرهنگ

رادیو فرهنگ با تلاش شبانه روزی هم میهنانی به تلاش دموکراتیک وانسان گرای خود ادامه می دهد ، که به جز میهن دوستی وانسانگرایی، اندیشه ای دیگر را در ذهن خود نمی پرورانند. رادیو فرهنگ سعی می کند با کمک ایجاد ارتباط بین داخل وخارج از ایران روند مبارزات دموکراتیک مردم اگاه ایران را سازمان یافته تر وهماهنگ تر کند. حمایت از رادیو فرهنگ حمایت از انسانیت و ایرانگرایی است. دوستان و همراهان گرامی در صورت تمایل وجه مورد نظر خود را از طریق زیر برای رادیو فرهنگ ارسال فرمایید .
Nordea Banken
plusgiro: 562968-8
NDEASESS
IBAN - SE9295000099601805629688
International konst och kultur foreningen

آخرین ویرایش در دوشنبه, 21 دی 1394 ساعت 12:05