سیمای اسماعیل -زرتشت احمدی راغب برای تهیه شابلون های اعتراضی

اسماعیل یا زرتشت احمدی راغب کارگرسندیکالیست سابق شهرداری وکارگر فعلی آتش نشانی به دلیل مبارزات صنفی ومدنی بیش از یکماه است که در زندان اوین در حبس است. او را به بند 4 اوین برده اند، بندی خطرناک وپر از زندانیان معتاد وخطرناک . زرتشت احمدی راغب در کنار دیگر کنشگران آزادی خواه ودموکراسی خواه طی سال های گذشته از حقوق زندانیان ومردم وکارگران ایران دفاع کرده است. گروهی از جوانان آزادی خواه این تصویر را برای درست کردن شابلون در اختیار پیکار گران راه ازادی قرار داده اند. آنها نوشته اند که از این عکس شابلون تهیه کنیم و در هرجایی که می توانیم آنرا به در ودیوار وروی بدنه اتوبوس ها ومینی بوس ها وپشت وانت ها وکامیون ها نقش ببنیدیم .