یاران محمد علی طاهری از پا نمی نشینند همین امروز

حکومت از یک انسان فقط به خاطر آنکه توانسته عده ای از هم میهنان را به آرامش برساندو آنها را از تنهایی دور کرده است می ترسد . جرم محمد علی طاهری انسان بودن است و نه هیچ چیز دیگر.
غیر از آزادی استاد طاهری به هیچ رأی دیگری تن درنخواهیم دادحضور شاگردان محمدعلی طاهری درجلوی دفتر دکتر علیزاده طباطبایی یکی از وکلای محمد علی طاهری