مادر امید علی شناس، سیمین عیوض زاده از ستم کاران حاکم می گوید