شورش در بند ۱۰ زندان رجائی شهر؛

هم اینک از بند ۱۰ زندان رجائی شهر خبر رسید که چندین نفر اززندانیان  مشهور این زندان که در سوئیت های بند ۱۰ نگهداری میشدند، به نام های محمد نوروزی و رضا کریمی و عبدالحسین امامی که بیش از یکماه بود در سوئیت های فاقد امکانات اولیه و حتی محروم از حق هواخوری نگه داشته میشدند، به خاطر ادامه این وضعیت و در اعتراض به اینگونه برخوردها اقدام به خودزنی با قمه و حلق آویز کردن خود نموده اند و در حالیکه همگی غرق در خون بودند، توسط برانکارد به اتاق عمل بهداری زندان منتقل شدند.

در پی این اقدام زندانیهای یاد شده، وضعیت این سالن به قدری ملتهب شده است که گارد ضد شورش به سرکرده گی باقری معروف به مامور مرگ به این سالن یورش برده اند تا از گسترده شدن اعتراضات بوسیله زندانیان دیگر جلوگیری شود و کلیه مسئولان زندان اعم از رییس کل زندان(مردانی) و معاون داخلی(داریوش امیریان) و روُسای حفاظت و بهداری مرکزی حضور دارند. در حالی این اتفاقات در این سالن در حال رخ دادن است  که زندانی های سیاسی نظیر بهنام ابراهیم زاده و مهدی فراحی شاندیز نیز در این سالن نگهداری میشوند و این نکته که بارها بر تفکیک جرایم و جداسازی زندانیان سیاسی از دیگر زندانیان بیشتر نمود پیدا میکند و ضرورت اجرای آن نمایانتر میشود.