تجمعات در حمایت از محمد علی طاهری در سراسر کشور ادامه دارد. اصفهان