نروریستها همه جا با فریاد اله واکبر آدم می کشند، با لباس های مختلف