اعتراضات به شکل هر کارگر یک خبرنگار در راه آهن سراسری