مادر شیهن فر درخواست کمک برای نجات جان آرش را دارد

مادر شهین فر که فرزند خودش را در جنبش سبز از دست داده است وارش صاددقی را به عنوان پسر خودش برگزیده است نگران جان پسر دومش هست. برای کمک به این مادران وازادی ارش ها وهمه زندانیان سیاسی ونجات جان همه اعتصابیون در زندان کاری بزرگ ومشترک باید بکنیم .همراه شو عزیز.