ما موران حکومتی به زورمی خواهند ساختمان های خدماتی پارک سوار بیهقی را غصب کنند.