عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

محمد نجفی وکیل دادخواه ، وانسان آزادیخواه به بدادگاه اوین فرا خوانده شد.

محمد نجفی وکیل دادگستری به دلیل دفاع از حقوق مردم واستفاده از حق آزادی بیان ، به بیدادگاه اوین بیدادسرای 2 فرا خوانده شد.