محمد نجفی وکیل دادخواه ، وانسان آزادیخواه به بدادگاه اوین فرا خوانده شد.

محمد نجفی وکیل دادگستری به دلیل دفاع از حقوق مردم واستفاده از حق آزادی بیان ، به بیدادگاه اوین بیدادسرای 2 فرا خوانده شد.