کارکنان پتروشیمی مارون هم به جمع کارگران معترض در سراسر کشور پیوستند.