عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

عضو شورای شهر : باید مشکل کارگران شرکت واحد رفع شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حوم
🔴 رحمت اله حافظی عضو شورای شهر تهران، در جلسه سه شنبه 23 آذر در مورد برطرف کردن معضلات مسکن کارگران شرکت واحد به شهرداری تهران تذکر داد
@vahedsyndica
تماس با سندیکا و ارسال اخبار و تصاویر
@pvsyndica