عضو شورای شهر : باید مشکل کارگران شرکت واحد رفع شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حوم
🔴 رحمت اله حافظی عضو شورای شهر تهران، در جلسه سه شنبه 23 آذر در مورد برطرف کردن معضلات مسکن کارگران شرکت واحد به شهرداری تهران تذکر داد
@vahedsyndica
تماس با سندیکا و ارسال اخبار و تصاویر
@pvsyndica