اطلاعیه مصاحبه رادیو بی بی سی فارسی با منصور اسانلو در باره خشونت حکومت در مقابل کارگران

امشب ١٢ ساعت ديگر بي بي سي فارسي در باره تجمع امروز كارگران سنديكاليست شركت واحد در مقابل شهرداري و خشونت حكومت در مقابل انها ،مصاحبه اي با منصور اسانلو، يكي از بنيان گذاران جنبش نوين سنديكايي ايران خواهد داشت، مصاحبه در اخبار ساعت ٧ صبح دوشنبه به وقت ايران از راديو بي بي سي پخش خواهد شد . جهت اطلاع كارگران ، مزد بگيران وهمه مردم تحت ستم ايران.
سایت خبرگر 
برای اطلاع رسانی منتشر کنید